eveline2

70 tekstów – auto­rem jest eve­line2.

Naj­cenniej­szym da­rem ja­ki możemy ofiaro­wać in­nym,to klucz do nasze­go serca. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 czerwca 2011, 11:31

Jest ty­lu sa­mot­nych ludzi,którzy zaz­na­li chłodu ludzkich serc.
Ty­lu pragnących skraw­ka nieba.Bo jeśli ma­my miłość, to można żyć.. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 czerwca 2011, 22:32

Cza­sami pot­rzeb­ny jest zdro­wy egoizm,by nie ut­ra­cić siebie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 13 czerwca 2011, 14:47

Tańczyć między uro­kami życia,tu­lić się w ra­mionach nieba a złe chwi­le przyj­mo­wać z pokorą. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 4 czerwca 2011, 09:21

Choć żad­na chwi­la już nie wróci, zrób wszys­tko, by ta, która właśnie mi­ja,była w pełni wykorzystana.
Cza­su nie zat­rzy­masz,ale możesz cie­szyć się każdym momentem. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 17 maja 2011, 22:49

Dokład­ność to za­leta,ale małos­tko­wość jest już wadą. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 13 maja 2011, 18:55

Nie prze­kazuj in­nym nies­praw­dzo­nych in­formac­ji,bo mogą oka­zać się plotką. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 maja 2011, 19:37

Spójrz na spra­wy z in­nej per­spek­ty­wy,wte­dy wy­dadzą się łatwiejsze. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 10 maja 2011, 21:36

Zły nas­trój nie pop­chnie spraw do przo­du, ale dob­ry - jak najbardziej. 

aforyzm dnia z 4 września 2012 roku
zebrał 99 fiszek • 9 maja 2011, 12:10

War­to sta­rać się, by nasza miłość zno­wu miała osiem­naście lat i mo­tyle w brzuchu. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 17 stycznia 2011, 09:42

eveline2

Moim marzeniem jest, nauczyć się tańczyć...pomiędzy kroplami deszczu...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eveline2

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność